Ceník klinicko-psychologických služeb

Péče o klienty zdravotních pojišťoven 111, 201, 205, 207, 209, 211 a 213 je hrazena ze zdravotního pojištění. Uvedené ceny jsou pro klienty požadující služby, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, vyjma jednorázového příplatku za klinicko-psychologické vyšetření.

Psychoterapie, psychologické poradenství

á 50 minut

1000 Kč

Klinicko psychologické vyšetření

Cena se odvíjí od délky vyšetření a požadavků na formát závěrečné zprávy.

Hodinová sazba činí 1 000 Kč.

2000 - 5000 Kč

Administrativní úkony

Ostatní adiministrativní úkony jsou zpoplatněny cenou 500 Kč/hod. Cena se odvíjí od skutečného času stráveného konkrétní úkonem.

500 Kč

Příplatek za péči v cizím jazyce

Péče v cizím jazyce je zpoplatněna sazbou 500 Kč/hod nad rámec běžné sazby, a to i v případě péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

500 Kč


Z provozních důvodů zatím není možné hradit poplatky za vyšetření platební kartou.


Vzhledem k častým pozdě omluveným absencím jsme nuceni zavést následující opatření:

Pacienti jsou povinni dodržovat sjednané termíny jednotlivých klinicko-psychologických výkonů. Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit (ústně, SMS, e-mail). Poskytovatel je oprávněn měnit termíny a o tomto pacienta informovat (ústně, SMS, e-mail). Pacient je povinen omluvit svou neúčast na sjednaném termínu. V případě nedodržení vzniká poskytovateli škoda úměrná výši provozních nákladů. Smluvní pokuta je splatná v den absence a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat pacientovi. Pacient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a možnost nabídnout volné termíny dalším pacientům. Absenci lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín, nejpozději však 24 hodin předem a to prokazatelným způsobem: osobně; e-mailem (recepce@klinickapsychologie.cz); telefonicky či formou SMS na číslo 777 899 285. Tyto podmínky platí jako pro pojištěnce, tak pro samoplátce.